Эскроу дансны үйлчилгээ

Эскроу данс гэдэг нь аливаа хуулийн этгээд, иргэний эзэмшлийн мөнгөн хөрөнгийг талуудын гэрээгээр тохиролцсон нөхцөл нь бүрэлдсэн тохиолдолд олгох зорилгоор түр хугацаатайгаар банканд байршуулсан данс юм.

Нөхцөл: 

Орон сууц худалдах, худалдан авах 20,000 төг
Бусад /байршсан мөнгөн дүнгээс/ 0.1%

Давуу тал:

 • Банк нь ганц нэг талын хүсэлтээр зарлага хийхгүй зөвхөн талуудын хамтран гаргасан мэдэгдлийг үндэслэнэ.
 • Тус банканд ямар нэгэн данс эзэмшдэг байх шаардлагагүй

Эскроу данс ашиглах нөхцлүүд:

 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн худалдаа - Иргэд хоорондын үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах хэлцэл хийхэд тухайн төлбөрийг ямар аргаар хийвэл талуудын аль аль нь хохиролгүй байх вэ гэдэг асуудал гарч ирдэг. Энэ тохиолдолд эскроу дансыг ашиглавал дээрхи төлбөрийн гүйцэтгэлийг найдвартай замаар хийж гүйцэтгэхэд тус дөхөм болно. Тухайлбал, тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх нь худалдан авагч талд хууль ёсны дагуу шилжсэн тохиолдолд худалдагч талд эскроу дансанд байршуулсан мөнгийг олгох юм.
 • Хамтран ажиллах гэрээ - Аж ахуйн нэгж, иргэд хооронд хийгдэж буй хамтран ажиллах болон ажил гүйцэтгэх гэрээгээр аливаа ажил үйлчилгээ гүйцэтгэхэд эхний ээлжинд тодорхой хэмжээний урьдчилгаа төлж, үлдэх төлбөрийг ажил үйлчилгээ гүйцэтгэсний дараа акт үйлдэх замаар олгодог. Гэтэл энэ заалт нь тэр бүр хүчин төгөлдөр үйлчилдэггүй бөгөөд ажил гүйцэтгэгч тал нь ажлын хөлсний үлдэгдэл төлбөрөө авч чадахгүй тохиолдол их гардаг. Ийм нөхцөлд эскроу дансыг ашиглаж болох бөгөөд ажлын хөлсний үлдэгдэл төлбөрийг ажил үйлчилгээ гүйцэтгэж эхэлсэн үеэс эскроу дансанд байршуулж, ажил үйлчилгээг хийж гүйцэтгэсний дараа харилцагч талуудын гүйцэтгэлийн мэдэгдлийг үндэслэн банк байршуулсан мөнгийг гүйцэтгэгч талд олгоно.
 • Бусад - Аж ахуйн нэгжийн дампуурал, гэр бүл салалт гэх зэрэг тохиолдлуудад эскроу дансыг ашиглаж болно.

Эскроу данс нээлгэх

 • Талууд өөрсдийн биеэр манай банкны аль ч салбарт хүрэлцэн ирж болно.
 • Талууд нь иргэний үнэмлэх, аж ахуйн нэгж байх тохиолдолд аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тамга тэмдэгтэй байх шаардлагатай.
 • Хоёр тал харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр аль нэг тал нь банканд эскроу данс нээж мөнгөө байршуулна.
 • Талуудын хэн нь шимтгэлийг төлөх асуудлыг харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.
 • Холбогдох ажилтнаас зөвлөгөө аван эскроу дансны үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний нөхцлүүдтэй танилцаж гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг дарж баталгаажуулсан байна.

Эскроу дансанд байршуулсан мөнгийг авах

 • Талуудын харилцан тохиролцсон нөхцөл биелэгдсэн тохиолдолд харилцагч талууд тус банканд хандаж мөнгөн хөрөнгийг шилжүүлэх тухай мэдэгдлийг бичгээр хамтран гаргана. Банк нь зөвхөн талуудын хамтран гаргасан мэдэгдлийг үндэслэн эскроу дансанд байршуулсан мөнгийг гэрээнд заасан талд олгох ба ганц нэг талын хүсэлтээр зарлага хийхгүй.
Онцлох

50 САЯ МОД ТАРИНА

БАНКНЫ САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД ИРЭХ 2030 ОН ХҮРТЭЛ 50 САЯ МОД ТАРИНА

СОНИРХОХ