Орон сууц худалдан авах зээл

Мөрөөдлийн байраа худалдан авч, амьдралынхаа хамгийн том хөрөнгө оруулалтыг хийгээрэй.

НӨХЦӨЛ:

Зээлийн төрөл

Зээлийн дээд хэмжээ

Дээд хугацаа

Урьдчилгаа төлбөр

Зээлийн хүү

Нийтийн орон сууц худалдан авах

350,000,000

240 сар

 

30%

/Орон сууц, хашаа байшин барих зээлийн хувьд гүйцэтгэл 30% байх/

Сарын

1.30%-1.50%

 

Жилийн 

15.6%-18%

Амины орон сууц худалдан авах

500,000,000

 

Амины орон сууц барих

Хашаа байшин худалдан авах

50,000,000

120 сар

Хашаа байшин барих

120 сар

 Зээл олгоход шаардлагатай бичиг баримтын жагсаалт:

 • Одоо оршин суугаа Хороо, багийн засаг даргын тодорхойлолт;
 • Орон сууцны ЭУБЕГ-аас авсан лавлагаа /Банкинд байгаа бусад зээлийн гэрээнд давхар үүрэг ногдуулаагүй, гуравдагч талд эрх үүсээгүй, өмчийн эрхийн ямарч эргэлзээгүй байх ёстой/;
 • Аж ахуйн нэгжтэй бизнес эрхлэгч бол тухайн татварын албанаас татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүйг баталсан тодорхойлолт;
 • Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн цахим үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулах хуулбар;
 • Зээл хүсэгчийн сүүлийн 12 сарын дотор авахуулсан 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг;
 • Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн, эсхүл төлөх боломжтойг нотлох баримт /төлбөр төлсөн баримт, хадгаламжийн гэрээ, дэвтэр гэх мэт/;
 • Худалдан авах орон сууцны өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Зээл хүсэгч болон худалдагч тал үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээний эх хувь;
 • Орлого тодорхойлох баримт, бичиг.
 • Бусад шаардлагатай бичиг баримтууд

Орон сууцанд тавигдах шаардлага:

 • Амьдран суух зориулалттай;
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй;
 • Орон сууцны өмчлөх эрхийг гуравдагч этгээдэд шаардах эрх үүсээгүй байх.

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Монгол Улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай;
 • Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өргүй, шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөргүй байх;
 • Өр төлбөр, татварын өмнөх орлогын харьцаа 70 хувь (Хэрэглээ, бизнесийн зориулалтаар авсан зээлийн сарын төлбөрүүд орно);
 • Бизнес болон цалингийн тогтмол орлоготой;
 • Сүүлийн 1 жил тогтвортой ажил болон бизнесийн үйл ажиллагааг эрхэлсэн.
 • Зээлийн гэрээний хугацаа дуусгавар болох үед 65-иас дээшгүй настай байх;
 • Амь нас, эд хөрөнгийн даатгал хийгдсэн байх.

 

Онцлох

Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

Ариг Банк Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

СОНИРХОХ