Хөрөнгө оруулалтын зээл

Ерөнхий шаардлага:

 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол улсын иргэн, Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж байх;
 • Сүүлийн 12 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнес эрхэлж байгаа бөгөөд цаашид эрхлэх;
 • Банкны шалгуур болох санхүүгийн харьцаануудыг зохих түвшинд хангасан байх;
 • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх;
 • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Банк болон ББСБ-аас авсан зээл нь муу ангилалд ангилагдсан түүхгүй байх;

Зээлийн нөхцөл:

 
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТАВИЛГА, ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ
Зээлийн хэмжээ 500 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ Төгрөг Ам.Доллар
19.2% - 22.8% 13.2% - 18%
Зээлийн хүү /сарын/ 1.6% - 1.9% 1.1% - 1.5%
Зээлийн хугацаа 60 сар хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр 30%
Барьцаа хөрөнгө Худалдан авч буй тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил /Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлтээр үл хөдлөх хөрөнгө барьцаална/
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 1% буюу 2,900,000 төгрөгөөс ихгүй
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

 

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ, ХҮНД МАШИН, МЕХАНИЗМ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ
Зээлийн хэмжээ 500 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ Төгрөг Ам.Доллар
19.2% - 22.8% 13.2% - 18%
Зээлийн хүү /сарын/ 1.6% - 1.9% 1.1% - 1.5%
Зээлийн хугацаа 60 сар хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр 10% - 30% *
Барьцаа хөрөнгө Худалдан авч буй тээврийн хэрэгсэл, хүнд машин механизм/Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлтээр үл хөдлөх хөрөнгө барьцаална/
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 1% буюу 2,900,000 төгрөгөөс ихгүй
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

* Шинэ автомашин /Toyota, Lexus/ - 10%

Хуучин автомашин /дугаар аваагүй/ - 20%

Хуучин автомашин /дугаар авсан/ - 30%

Хүнд машин, механизм - 30%

Худалдан авч буй тээврийн хэрэгсэл нь сүүлийн 10 жил дотор үйлдвэрлэгдсэн, Монгол улсад орж ирснээс хойш 3 жилээс ихгүй хугацаанд ашигласан байх

Худалдан авч буй хүнд машин механизм нь сүүлийн 10 жил дотор үйлдвэрлэгдсэн, Монгол улсад орж ирснээс хойш 1 жилээс ихгүй хугацаанд ашигласан байх

 

 

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ШИНЭЭР БАРИХ, ӨРГӨТГӨХ, УРСГАЛ ЗАСВАР ХИЙХ ЗЭЭЛ
Зээлийн хэмжээ Банкны өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ Төгрөг Ам.Доллар
19.2% - 22.8% 13.2% - 18%
Зээлийн хүү /сарын/ 1.6% - 1.9% 1.1% - 1.5%
Зээлийн хугацаа 60 сар хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр 30%
Барьцаа хөрөнгө

Шинээр барьж буй үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд барьж дуусах хүртэл өөр үл хөдлөх хөрөнгө барьцаална.

Өргөтгөх болон засвар хийж буй үл хөдлөх хөрөнгө нь өөрөө барьцаа болно.

Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 1% буюу 2,900,000 төгрөгөөс ихгүй
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

 

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ
Зээлийн хэмжээ Банкны өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ Төгрөг Ам.Доллар
19.2% - 22.8% 13.2% - 18%
Зээлийн хүү /сарын/ 1.6% - 1.9% 1.1% - 1.5%
Зээлийн хугацаа 120 сар хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр 30%
Барьцаа хөрөнгө Худалдан авч буй үл хөдлөх хөрөнгө/Урьдчилгаа төлбөрийн оронд өөрийн өмчлөлийн үл хөдлөх хөрөнгийг нэмэлтээр барьцаалж болно/
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 1% буюу 2,900,000 төгрөгөөс ихгүй
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

 

*Зээлийн бодит өртөг (Жилийн): 20.0% - 23.61%

Давуу тал:

 • Зээлийн дээд хэмжээ Банкны өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэлх дүнгээр авах боломжтой
 • Ариг Банкнаас анх удаа зээл авч байгаа зээлдэгч авах боломжтой
 • Урт хугацаагаар буюу 120 сарын хугацаатайгаар авах боломжтой
 • Эхний 12 хүртэл сард үндсэн зээлийн төлөлтөөс чөлөөлүүлэх боломжтой эсвэл зээлийн хугацаанд 12 сар хүртэлх хугацаагаар үндсэн зээлийн төлөлтөөс чөлөөлүүлэх боломжтой
 • Одоо эрхэлж буй бизнесийнхээ эргэлтийн хөрөнгийг бууруулахгүйгээр үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах боломжтой
 • Санхүүгийн дунд болон урт хугацааны хэрэгцээ хангах
 • Ирээдүйд үр өгөөж олох
 • Хөрөнгө бий болгох

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүсэгчийн анкет /банкны маягтаар/
 • Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Бизнестэй холбоотой бичиг баримтууд
 • Зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бизнес төлөвлөгөө үр ашгийн тооцоо
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээ 
 • Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал
Онцлох

Банк хэзээ ч..

харилцагчаасаа дараах нууцлал бүхий мэдээллүүдийг асуудаггүй.

СОНИРХОХ