Эскроу дансны үйлчилгээ

Эскроу данс гэдэг нь аливаа хуулийн этгээд, иргэний эзэмшлийн мөнгөн хөрөнгийг талуудын гэрээгээр тохиролцсон нөхцөл нь бүрэлдсэн тохиолдолд олгох зорилгоор түр хугацаатайгаар банканд байршуулсан дундын данс юм.

Давуу тал

  • Банк нь ганц нэг талын хүсэлтээр зарлага хийхгүй зөвхөн талуудын хамтран гаргасан мэдэгдлийг үндэслэнэ
  • Гэрээтэй холбоотой үүсэх төлбөрийн эрсдэлээс хамгаална

Гэрээнд оролцогч тал бүрээс авах шимтгэл, хураамж

Орон сууц худалдах, худалдан авах 20,000 төг
Бусад /байршсан мөнгөн дүнгээс/ 0.1%

Бүрдүүлэх материал

  • Талуудын иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад пасспорт
  • Гадаад иргэн бол Монгол улсад оршин суух үнэмлэх, гадаад паспорт
  • Талуудын хооронд байгуулсан, нотариатаар баталгаажуулсан гэрээ
  • Гарын үсгийн баталгааны маягт
  • Хуулийн этгээдийн хувьд харилцах дансны нөхцөлийг мөрдөнө
Онцлох

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

STORAGE SERVER ХУДАЛДАН АВАХ

СОНИРХОХ