Тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил худалдан авах зээл

Ерөнхий шаардлага:

 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол улсын иргэн, Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж байх;
 • Сүүлийн 12 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнес эрхэлж байгаа бөгөөд цаашид эрхлэх;
 • Банкны шалгуур болох санхүүгийн харьцаануудыг зохих түвшинд хангасан байх;
 • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх;
 • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Банк болон ББСБ-аас авсан зээл нь муу ангилалд ангилагдсан түүхгүй байх;

Зээлийн нөхцөл:

 
Зээлийн хэмжээ 500 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ Төгрөг Ам.Доллар
19.2% - 22.8% 13.2% - 18%
Зээлийн хүү /сарын/ 1.6% - 1.9% 1.1% - 1.5%
Зээлийн хугацаа 60 сар хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр 30%
Барьцаа хөрөнгө

Худалдан авч буй тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил

/Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлтээр үл хөдлөх хөрөнгө барьцаална/

Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 1% буюу 2,900,000 төгрөгөөс ихгүй
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

 

Давуу тал:

 • Ариг Банкнаас анх удаа зээл авч байгаа зээлдэгч авах боломжтой
 • Одоо эрхэлж буй бизнесийнхээ эргэлтийн хөрөнгийг бууруулахгүйгээр үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах боломжтой
 • Санхүүгийн дунд болон урт хугацааны хэрэгцээ хангах
 • Ирээдүйд үр өгөөж олох
 • Хөрөнгө бий болгох

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүсэгчийн анкет /банкны маягтаар/
 • Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Бизнестэй холбоотой бичиг баримтууд
 • Зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бизнес төлөвлөгөө үр ашгийн тооцоо
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээ 
 • Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал
Онцлох

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

STORAGE SERVER ХУДАЛДАН АВАХ

СОНИРХОХ